Ogólne Warunki Dostaw

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie internetowej w zamieszczonej formie zostały udostępnione z wykluczeniem wszelkich roszczeń z tytułu ich poprawności merytorycznej, kompletności i aktualności.

Jeżeli w niniejszej publikacji nie umieszczono jednoznacznego zastrzeżenia, a mianowicie w odniesieniu do pewnego ustępu tekstu, pliku lub dokumentu, wtedy każda osoba jest uprawniona do zaznajomienia się z treścią niniejszego dokumentu, jego kopiowania, drukowania i rozpowszechniania pod następującymi warunkami:

Dokument może być wykorzystywany wyłącznie do niekomercyjnych celów informacyjnych. Każda kopia w/w dokumentu musi być zaopatrzona w niniejszą deklarację o ochronie praw autorskich i znak prawnoautorski właściciela strony internetowej. Zmiany dokumentu, każdej jego kopii lub każdego fragmentu nie mogą być dokonywane bez uzyskania pisemnej zgody właściciela strony internetowej. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego zezwolenia w dowolnym momencie, a każda forma wykorzystywania musi być natychmiast zawieszona z chwilą opublikowania przez użytkownika stosownej proklamacji.

Strona internetowa Technika Spawalniczo-Montażowa Mertins GmbH stoi do państwa dyspozycji bezpłatnie, jeżeli nie zostało to inaczej uzgodnione. Właściciele witryny internetowej nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych informacji, dostępności usług lub użyteczności do określonego celu.

Właściciele strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności za szkody następcze, wynikłe ze skorzystania z niniejszej oferty.

Jeżeli deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności nie znajduje zastosowania, właściciele strony odpowiadają wyłącznie w przypadku zaistnienia rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Nazwy produktów i firm są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli, a ich zamieszczenie na niniejszych stronach ma charakter wyłącznie informacyjny.

Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne i inne pomyłki bądź błędy pisarskie lub typograficzne. Od czasu do czasu niniejsza informacja uzupełniana jest zmianami; takowe zostają uwzględniane w kolejnych wydaniach niniejszej publikacji. Właściciel strony internetowej może w dowolnym czasie dokonywać poprawek i/lub zmian ofert opisywanych w niniejszej publikacji.