Všeobecné obchodné podmienky

Všetky informácie na tejto webovej stránke sú poskytované k dispozícii, ako je uvedené, bez nároku na správnosť, kompletnosť alebo aktuálnosť.

Pokiaľ nie je uvedený v tejto publikácii iný spôsob chápania a síce v súvislosti s určitým úryvkom, súborom alebo dokumentom, je každý oprávnený, nahliadnuť do tohto dokumentu, kopírovať ho, vytlačiť a distribuovať za nasledujúcich podmienok:

Dokument sa môže používať iba na nekomerčné informačné účely. Každá kópia tohto dokumentu alebo časti z neho musí obsahovať vyhlásenie o autorských právach a ochranný vlastnícky symbol prevádzkovateľa. Dokument, každá kópia dokumentu alebo časť z neho sa nemôže zmeniť bez písomného povolenia prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, odvolať kedykoľvek toto povolenie, a tiež sa musí okamžite zastaviť akékoľvek používanie, pokiaľ bude zverejnené písomné oznámenie zo strany prevádzkovateľa.

Internetová stránka spoločnosti Schweiss-Montage-Technik Mertins GmbH Vám je - pokiaľ nie je dohodnuté inak - bezplatne k dispozícii. Prevádzkovatelia nepreberajú záruku za správnosť informácií v obsahu, dostupnosť služieb alebo používanie na určitý účel.

Prevádzkovatelia neručia tiež za následné škody, ktoré sa zakladajú na využívaní ponuky.

Pokiaľ neprichádza do úvahy vylúčenie záruky, ručia prevádzkovatelia iba za hrubú nedbanlivosť a zámerne spôsobené škody. Názov produkte a firmy sú značky príslušných vlastníkov a používajú sa na týchto stránkach výlučne na informačné účely.

Táto publikácia môže obsahovať technické alebo iné nepresnosti alebo chyby pri písaní a preklepy. Z času na čas sa pridajú k zverejneným informáciám zmeny; tieto zmeny sa vkladajú do nových vydaní publikácie. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek vykonať vylepšenia a/alebo zmeny na ponukách, ktoré sú popísané v tejto publikácii.